Site Overlay
agencja innowacji - partnerzy

JUTRO TWOJEJ FIRMY ZACZYNA SIĘ DZIŚ.

Opis szkolenia:

Motywacja to zagadnienie, które jest bardzo mocno zindywidualizowane, mimo to możemy obserwować pewne trendy i postawy na które możemy wpływać. Warto być uważnym na nastawienie pracownika, ono ma kluczowe znaczenie przy ocenie jego wydajności. To szkolenie ma za zadanie przedstawić uczestnikom skąd bierze się motywacja, jak można zidentyfikować główne motywatory pracownika. W jaki sposób wpływać na motywacja i ją budować. Porusza także ważny aspekt zarządzania dostosowanego do powtarzalnych faz rozwoju pracowników. Pozwala przyjrzeć się swoim pracownikom i dokonać weryfikacji ich poziomu, a następnie przećwiczyć styl zarządzania do niej dopasowany. Szkolenie uczy również podstawowego procesu projektowania działań rozwojowych dla pracownika.

Cele szkolenia

 1. Poznanie głównych motywatorów
 2. Co powoduje, że ludzie odchodzą z pracy
 3. Poznanie podziału motywatorów(finansowa/pozafinansowa)
 4. Podział motywacji ze względu na jej pochodzenie (wewnętrzna/zewnętrzna)
 5. Motywacja gadzia, motywacja kija i marchewki
 6. Motywacja wg Maslowa
 7. Motywacja wg McGregora
 8. Motywacja wg. Herzberga
 9. Motywacja McClellanda (potrzeba osiągnięć, władzy, przynależności)
 10. Pojęcie Flow
 11. Motywacja oparta o talenty Gallupa
 12. Motywacja 6 kroków Pantalona
 13. Znaczenie środowiska pracy na motywację
 14. Wpływ zachowania menadżera na rozwój i motywację pracownika
 15. Dekalog motywacji
 16. Rozwój emocjonalny pracownika
 17. Dostosowanie sposobu zarządzania do określonego typu pracownika
 18. Projektowanie procesu rozwojowego

Korzyści dla uczestnika

 1. Poznanie teorii motywacji, co pozwala zrozumieć rozwój tego zagadnienia na przestrzeni lat
 2. Przyjrzenie się motywacji własnej
 3. Umiejętność zidentyfikowania głównych motywatorów pracownika
 4. Umiejętność budowania motywującego środowiska pracy
 5. Umiejętność budowania procesu rozwojowego w oparciu o talenty pracownika
 6. Zrozumienie faz rozwoju pracownika
 7. Elastyczność w podejściu do metod zarządzania w zależności od fazy rozwoju pracownika

Metody pracy

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej. Wykorzystane zostaną metody pracy warsztatowej takie jak: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, case study, mini-wykład, odgrywanie ról, gry symulacyjne.

Przykładowy program szkolenia:

1. Motywatory
Główne motywatory do pracy
Powody zmiany pracy – czynniki demotywujące
Podział motywatorów
2. Historia motywacji
Początki motywacji
Wczesne teorie motywacji
Współczesne teorie motywacji
3. Środowisko pracy jako czynnik motywacyjny
Rola środowiska opartego o wartości
Rola środowiska opartego o informację zwrotną
W jaki sposób pracować nad atmosferą w pracy
4. Zarządzanie sytuacyjne wg. Kena Blancharda
Fazy rozwoju pracownika
Style zarządzania w oparciu o fazy rozwoju
Identyfikacja własnych pracowników
Praktyczne zastosowanie modelu w codziennej pracy
5. Budowanie procesu rozwojowego pracownika
Kompetencje i postawy w procesie rozwojowym
Metody pracy nad kompetencją
Metody pracy nad postawą
Elementy rozwoju. Działania wpływające na szeroko rozumiany rozwój.
Rola i wpływ procesu rozwojowego na motywację pracownika
Rola menedżera w procesie rozwojowym pracownika
Praktyczne stworzenie zarysu procesu rozwojowego
6. Podsumowanie wiedzy
 

Agencja Innowacji prowadzi szkolenia w trybie komercyjnym oraz poprzez Bazę Usług Rozwojowych z oparcie o dotację z Unii Europejskiej. Dotacja na szkoleni może wynosić do 90%. Skontaktuj się z nami i zapytaj o aktualną ofertę.